خوردگی     COROSSION

 

 

  

خوردگی عبارت است ازتخریب یا فاسد شدن یك ماده دراثرواكنش بامحیطی كه درآن

  

قراردارد.خوردگی فقط مخصوص فلزات نیست و درپلیمر ها نیز میباشد.برخی خوردگی را

  

عكس فرایند استخراج میدانند كه البته این تعریف بیشتر در مورد فلزات صدق میكند. خوردگی

  

در مواد مختلف،درمحیط های مختلف وبا اشكال و سرعت های مختلف اتفاق می افتد.

 

  

1-       خوردگی د رمحلول های آبی      

        

 

  

اگر چه محیط اتمسفر(هوا) مهمترین و كلی ترین محیط های مادی است ولی محلول های

  

آبی شامل آب های طبیعی،رطوبت اتمسفری و باران به مانند محلول های ساخت بشر،محیط

  

هایی هستندکه مشكلات خوردگی را ایجاد می كنند.به دلیل هدایت یونی این محیط ها ،خوردگی

 

ناشی ازواكنش های الكترو شیمیایی میباشد وبه شدت تحت تاثیر عواملی مانند پتانسیل

 

ترمودینامیك محلولهای آبی امكان بروزخوردگی درمحیط های مختلف را بررسی میكند و

 

قوانین سینیتك نیز سرعت انجام واكنش های مختلف خوردگی را نشان میدهند.

 

 

2-       خوردگی در نمك های های مذاب و مذاب فلزات

 

 

 

خوردگی درنمك های های مذاب و مذاب فلزات از نظر حجم و مقدار خیلی كمتر از محیط

 

های آبی رخ میدهد.ولی از اهمیت بالایی برخوردار است. هر دومورد در صنایع اتمی به

 

شدت رخ میدهد و در تحقیقات بسیاری در این صنایع روی این نوع خوردگی ها انجام شده

 

است.با این حال در صنایع غیرهسته ای نیز اینم نوع خودگی رخ میدهد.در خوردگی نمك

 

های مذاب در دماهای بالا مكانیزم تخریب متفاوت از محیط های آبی است.اما برخی

 

شباهت ها بین آنها رخ میدهد.به طوری  كه دیاگرام ها درهردو مورد قابل استفاده

 

میباشد.انحلال ترجیهی ، در خوردگی نمك مذاب نقش مهمتری نسبت به خوردگی محیط های

 

آبی دارد.اطلاعات ترمودینامیكی و سینیتیكی زیادی در مورد خوردگی نمك های مذاب در

 

دسترس نیست.

 

 

خوردگی در مذاب فلزات از اهمیت بسیار زیادی در راكتورهای شكافت هسته ای

 

برخوردار است ودرآینده نیز درراكتورهای جوش هسته ای نیزاهمیت بیشترپیدا

 

میكند.درسایرصنایع نیزمانند استخراج فلزات وصنایع ریخته گری نیز این نوع خوردگی

 

به عنوان یك مشكل وجود دارد.

 

 

انحلال پذیری عناصر آلیا‍‍ژی وتغییرات آن با دما نقش اساسی دراین نوع خوردگی ها دارد.

 

3-       خوردگی در گازها

 

 

 

درخوردگی محیط های گازی محیط خورنده هادی جریان نیست وفرایند های تبادل یونی

 

  

به سطح فلز ولایه های محصولات خوردگی محدود میشود.چون نرخ واكنش فلزات صنعتی با

 

  

گازهای معمول دردمای اتاق بسیار پایین است.خوردگی درمحیط های گازی كه معمولا

 

  

اكسیداسیون نامید میشود عمدتا در دماهای بالا كه پدیده های نفوذ غالب هستند رخ میدهد.

 

  

عوامل ترمودینامیكی نقش اصلی در تعیین نیروی محركه واكنش ها دارندو نمودار های انرژی

 

آزاد –دما نیز معمولا برای بررسی تعادل در محیط های ساده به كار میروند.

 

قابل ملاحظه ترین نتیجه اكسیداسیون در دماهای بالا تشكیل پوسته اكسید میباشد.خواص اكسید

 

تنش های ایجاد شده نشان میدهند كه پوسته میتواند یك لایه محافظت كننده از ادامه اكسیداسیون

 

به وجود آورد یا خیر