قانون فارادی، جرم فلز خورده شده در اثر واکنش های خوردگی را بیان می کند که برابر است با :

W = ItA/nF

F = 96500C/ equivalent

I = جریان بر حسب آمپر

t= زمان بر حسب ثانیه

A = وزن اتمی فلز

n= تعداد اکی والان منتقل شده بر حسب مول فلز