1-1-        تجهیز در محیط باز است یا محیط بسته ؟

با در نظر گرفتن اینكه تجهیزات نزدیك Hose-down ، دوشهای ایمنی یا سیستمهای حفاظت در برابر حریق قرار نداشته باشند، مكانهای بسته در ریسك كمتری نسبت به مكانهای باز قرار دارند.

1-2-        آیا بادهای غالب و متداول دارای رطوبت بالا یا آلودگیهای خورنده هستند؟

تجهیزاتی كه در مسیر مه ها و غبارهای خورنده هستند( مثل Cooling Tower، Power Plan و seashore) بیشتر در معرض عوامل CUI قرار دارند.

1-3-        آیا تجهیز از لحاظ صدمه مكانیكی در خطر قرار دارد؟

سیستمهای عایقكاری كه توسط وسایل و ابزارها له شده یا توسط كارگران بعنوان ساپورت مكانیكی استفاده شده است بیشتر در معرض تخریب و نفوذ آب قرار دارد.

2-     دما و متریال ساخت

2-1-        آلیاژ در دماهای كاری چگونه در معرض خوردگی یا شكست قرار دارد؟

احتمال Failure مواد با دما یا محدوده دمایی كاری تغییر می كند. مهمترین محدوده های دمایی مطابق زیر می باشند:

2-1-1- در مورد فولاد كربنی، كاركرد مداوم در دماهای بین 4- تا  150 یا نوسان در بالا و پایین نقطه شبنم

2-1-2- برای استنلس استیل گروه 300 ، كاركرد مداوم در دماهای بین 50 تا  150 یا نوسان در بالا و پایین نقطه شبنم

2-2-        سن تجهیز

2-2-1- تجهیز پس از آخرین عایقكاری چه مدت در سرویس بوده است؟

چون CUI یك مسئله داخلی مخفی است، كنترل اینكه تجهیز چه زمانی نصب شده یا آخرین عایقكاری آن چه هنگامی صورت گرفته است، میتواند مفید باشد. معمولا مشكلات CUI پس از حدود پنج سال اهمیت پیدامی كنند.

3-          پوششها

3-1-        آیا تجهیز پوشش شده است؟

تجهیز پوشش شده دارای مانگاری بالاتری است، ولی باید نوع پوشش اعمال شده نیز در نظر گرفته شود. تجهیز عایقكاری شده كه پوشش نیز داشته باشد بازرسی ساده تری دارد.

4-          پتانسیل خطر

4-1- فیكسچرهای مثلclip ها، نازل ها و درگاههای بازرسی كه نیاز به درزبندی دارند نقاط خوبی برای ورود آب هستند. گاهی اوقات تغییر طراحی تنها راه حل است.

4-2- نتایج حاصل از نشتی چه چیزهایی است؟

در انتخاب تعداد و پریود بازرسی، بایستی نتایج اقتصادی و محیط زیستی نشتی نیز در نظر گرفته شود.

4-3- هزینه توقف كار وتعمیرات یا جایگزین كردنها چقدر است؟ آیا اجزاء كلیدی تجهیز برای چند روز یا هفته بایداز سرویس خارج شوند؟

 

 

بازرسی چشمی در هنگام ساخت

در حین ساخت و نصب موارد زیر جهت پیشگیری از CUI باید در نظر گرفته شود:

·        عایقها همواره خشك نگهداری شوند

·        كلیه سطوحی كه باید عایق گردند خشك و تمیز نگه داشته شوند

·        مطمئن شوید كه بستر سازی آسفالت بخوبی صورت گرفته است

·        ضخامت عایق طبق spec پروژه عایقكاری انتخاب گردد

·        بررسی كنید كه عایق یك لایه است یا دولایه

·    مطمئن شوید كه تمامی اتصالات عاقها بصورت شطرنجی بوده و درزها روبروی هم نمی افتد، خصوصا در مورد عایقهای دولایه

·        مطمئن شوید كه پوشش بستر بین دو لایه عایق اول و دوم انجام شده باشد.

·        مطمئن شوید كه عایقها درزهایی بیشتر از 3 میلی متر نداشته باشند.

·        د رصورتیكه درز بزرگتر از 3 میلی متر عایق را تعویض نموده و برای پر كردن در هرگز از سیمان استفاده ننمایید.

·        در صورت امكان برای ولوهای عایق شده از ولوهایی با Stem بلند استفاده نمایید.

·    برای سیستمهایی كه به مانع و سد بخار (vapor barrier) احتیاج دارند، قبل از نصب jacket  مطمئن شوید كه سد بخار در خارج از عایق قرار گرفته است.

·        در سیستمهای داری vapor barrier  از پیچ برای محكم كردن jacket  استفاده ننمایید.

·        مطمئن شوید كه عایق بخوبی توسط سیم مخصوص،تسمه یا نوار محكم شده است.

·        مطمئن شوید كه تمامی نقاط انتهایی عایقها دارای Cap باشند.

·        مطمئن شوید كه تمامی زوایای پخش و خروج آب در نظر گرفته شده باشد.

·        مطمئن شوید كه تا زمانیكه jacket نصب گردد، عایقهای كار شده از باران و آب گرفتن محافظت شوند.

·        مطمئن شوید كه جنس مناسب و ضخامت كافی برای jacket فلزی انتخاب شده است.

·        مطمئن شوید كه در محلهای افقی از jacket هایی استفاده شود كه آب را نگه ندارد.

·        مطمئن شوید كه نوارها و تسمه هایی كه دور تجهیزات بسته می شوند از جنس و ضخامت مناسب برخوردار باشند.

·        مطمئن شوید كه تسمه ها در محل گیره ها (Clip) به داخل خم شده یا درز گیری شده باشند.

·        مطمئن شوید كه نازلها و سایر برجستگیها صاف شده و درزگیری شده باشند.

·        مطمئن شوید كه سیستم كاملا صاف و بدون لبه تیز آب بندی شده باشد.

·    برای تجهیزاتی كه در دمای زیر صفر كار می كنند دو Nameplate تهیه گردد.این Nameplate بایستی بدون استفاده از پیچ و با استفاده از تسمه روی jacket نصب گردد.

 

بازرسی چشمی تجهیز در حال كار

بازرسی تجهیزات و piping  بایستی با استفاده از نقشه سایت ، چك لیست تعیین كننده اولویت تجهیزات و یك كاربرگ بازرسی صورت گیرد. آیتمهای خاص تجهیز كه عایق شده اند بایستی تعیین گردد. نقاط مورد ظن (پرخطر) بایستی ثبت شوند. پرسنل بازرسی باید به علائم هشدار دهنده زیر توجه نمایند:

·    نقاطی از درزبندی piping، بالای مخازن، دیواره ها، ساپورتها و نازلها كه دچار هوازدگی، صدمه دیدن، غیر الاستیك بودن یا كنده شدن می باشند.

·        نقاطی از ماستیك ضد رطوبت روی piping، مخازن و دیواره ها كه دچار هوازدگی، كنده شدن یا از ترك شده اند.

·        jacket دارای سوراخ شدگی، پارگی، خروج از محل، سریدن یا خوردگی

·        لكه، رسوبات یا سوراخهای روی jacket  و cover

·        نقاط انتهایی piping كه عایق نشده باشد.

·    درزهای موجود در jacket  نگهدارنده لوله ها در ابتدا وانتهای piping های عمودی و سایر برجستگیها مثل ساپورتهای استنلس استیل.

·        تجهیزاتی كه با مسیر جریان آب تداخل دارند.

·        رنگهای گیاهی و كپكها یا رطوبت در support ring یا vacuum ring تجهیزات یا مخازن

·        عایقهای محافظت نشده ای در قسمتهای برداشته شده از تجهیزات

·        نقاط اندازه گیری ضخامت دیواره فلز كه باز شده ولی بسته نشده باشد

·        محلهای شستشو كه آب آنها بسته یا خشك نشده باشد

·        اتصالات باز روی jacket كه حاصل صدمه فیزیكی است

 

تكنیكهای غیر مخرب ردیابی رطوبت و خوردگی

تكنیك ها و وسایل زیر می تواند به بازرسی چشمی بهتر تاسیسات كمك نماید. در مخازن تحت فشار و piping الگوی CUI ممكن است یكنواخت و یك شكل نباشد و ارزیابی غیر مخرب نقطه ای (NDE) ممكن است گمراه كننده باشد.

·        رطوبت سنج (moisture meter)

·        ترموگرافی اینفرارد

·        Neutron backscatter device

·        Flash radiography

·        الكترومغناطیس (Eddy current)

·        تست التراسونیك (UT)  تجهیز از داخل

·        تصویر Fluoroscopic از piping

·        رادیوگرافی پروفایلی

 

 

 

 

ارزیابی و تخمین صدمات

درصورتیكه تحقیقات و مشاهدات نشاندهنده تر بودن عایق بود بایستی میزان خوردگی یا صدمات ساختاری تجهیز مورد ارزیابی قرار گیرد. عایق بایستی باز شده و یا خوردگی توسط روش مناسب NDE ارزیابی گردد. روش كار زیر بایستی برای ارزیابی صدمات مورد استفاده قرار گیرد:

·    تكه ای از عایق به اندازه 120 تا 150 سانتیمتر مربع از مخزن یا piping با قطر بزرگتر از 61 سانتیمتر (24 اینچ) یا بخشی به طول 90 سانتیمتر برای لوله های با قطر كمتر از 61 سانتیمتر از محلی كه ممكن است خوردگی وجود داشته باشد، برداشته شود. هنگام برداشتن عایقهای آزبستی، فیبرهای سرامیكیRCF   یا NARF  قوانین و Spec سایتی باید رعایت گردد.

·        هنگامیكه بازرسی دوره ای روی محلی انجام می گیرد بایستیی  قطعات عایق برداشته شده مجددا جایگزین گردد.

·    تجهیز بایستی از لحاظ ضخامت زنگ تشكیل شده روی كربن استیل و پوسته های سخت تشكیل شده روی فولاد ضدزنگ آستنیتی مورد بررسی قرار گیرد. خوردگی اغلب بالای vacuum ring ها، رینگهای نگهدارنده عایق، بالا و پایین manway ها مشاهده می شوند.

·        اگر خوردگی وجودندارد و عایق خشك است عایق را سر جای خود گذاشته و درزها را كاملا ببندید.

·    اگر خوردگی وجود ندارد ولی عایق تر شده است، عایق را در محلی كه كاملا خشك است قرار داده و محل نفوذ آب را مشخص نمایید.

·    اگر خوردگی اتفاق افتاده كل عایق را از محلهای آسیب دیده برداشته و كل سیستم را بازرسی نمایید. محلها و تجهیزات آسیبدیده باید تعمیر یا تعویض شوند. بر روی سطح فلز باید پوشش محافظتی اعمال و مجددا عایق گردد.

روشهای بازرسی تجهیزات

فولاد كربنی

هنگامیكه دسترسی مستقیم به سطح خارجی تجهیز میسر باشد، معمولا روش اندازه گیری اولتراسونیك ضخامت و عمق حفره برای تعیین ضخامت باقیمانده دیواره لوله، تانك، مخازن تحت فشار و سایر تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد. آزمایش و اندازه گیری بایستی طبق روش مشخصی كه در API شماره 510، 570 و 653 آمده است صورت گیرد.

فولاد ضدزنگ

·    بازرسی Eddy current برای بازرسی سطح فولاد ضد زنگ توصیه شده است. اگر این روش بدرستی صورت گیرد، روشی سریع و كارآمد برای ردیابی ESCC خواهد بود. آزمایش Eddy current  باید توسط افراد آموزش دیده و مسلط صورت گیرد.

·        آزمایش مایعات نافذ

هنگامیكه تست Eddy current قابل اجرا نباشد آزمایش مایعات نافذ برای ردیابی ESCC مفید خواهد بود.